Informare consimtamant GDRP

INFORMARE/DECLARAȚIE CONSIMȚĂMÂNT PENTRU REZERVAREA/CUMPĂRAREA SERVICIILOR ȘI/SAU PACHETELOR DE SERVICII DE CĂLĂTORIE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

ASPECTE IMPORTANTE

S.C. AMICUS QUO VADIS S.R.L. este o persoană juridică română, care are ca obiect principal de activitate – organizarea pachetelor de servicii de călătorie, excursiilor, evenimentelor etc. care sunt ofertate și comercializate prin intermediul agențiilor de turism sau direct de către tur-operatori, respectiv rezervarea, intermedierea și vânzarea serviciilor de călătorie, excursii, transport și cazare, cu ridicata sau cu amănuntul, către publicul larg și/sau clienților comerciali.

S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L. are sediul social în Craiova str.Theodor Aman bl 97apart sc C ap 9 , cod poștal200389, telefon 0723915176/ 0251416589 , fax 0251416589, este înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dolj, sub nr. J16/518/2004, având cod fiscal 16237721 și cont IBAN: RO61BTRLRONCRT0247347201 deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal de Dna Raluca Bogdan– Director General.

S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L. respectă confidențialitatea tuturor clienților săi și va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată.

S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în funcție de opțiunea exprimată prin prezentul document.

S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L.nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar în vederea îndeplinirii scopului mai jos menționat.

Vă rugăm să vă identificați și să completați, după caz, următoarele informații:

Nume/Prenume:

Companie/Autoritate/Instituție

publică:

Nume/Prenume minor

Vârstă minor

CNP/CUI/CIF Companie/

Autoritate/Instituție

publică

Adresa de corespondență:

Telefon/Fax:

E-mail:

Pagina web/Cont social media:

Ce date cu caracter personal prelucrează S.C. AMICUS QUO VADIS S R.L.?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, arhivarea, ștergerea sau distrugerea datelor.

În contextul promovării, rezervării, intermedierii, ofertării și comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri de către S.C. AMICUS QUO VADIS S.R.L., și al menținerii/dezvoltării raporturilor comerciale/contractuale cu dumneavoastră, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L. poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, companie/autoritate/instituție, CNP, vârstă minori, adresa de corespondenta, telefon/fax, e-mail, pagina web/cont social media.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele vizate, ale căror date pot fi prelucrate de către S.C. Amicus Quo Vadis S R.L, exclusiv în scopul mai jos menționat sunteți dumneavoastră, în calitate de călători/turiști/beneficiari ai serviciilor de călătorie sau turistice, reprezentanți/împuterniciți/persoane de contact de afaceri (parteneri de afaceri sau contractuali, etc.) din cadrul companiilor sau instituțiilor/autorităților publice.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următorul scop:

  • Rezervarea, intermedierea, ofertarea și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement sau călătorii de afaceri;

  • Reclamă, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente și manifestări culturale/sportive sau de altă natură, desfășurare campanii promoționale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsletter (buletine informative), efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile S.C Amicus Quo Vadis S.R.L., inclusiv cele dezvoltate împreuna cu un partener S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L., prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice;

Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop promoțional (marketing)

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastră (cum ar fi: nume și prenume, CNP, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc.) se va efectua de S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L., în scopul menționat anterior, doar cu consimțământul dvs. expres, neechivoc, liber, informat și anterior exprimat, cu respectarea drepturilor dvs. stabilite prin lege și specificate în prezentul document.

Datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră vor putea fi folosite în scop promoțional (marketing) și pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L., cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

Dumneavoastră vă puteți exercita opțiunea în privința unei asemenea prelucrări prin selectarea/bifarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situație, în cazul în care veți dori la un moment dat, încetarea prelucrării de către S.C.Amicus Quo Vadis S.R.L. a datelor dumneavoastră cu caracter personal, puteți solicita oricând încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră.

Totodată, vă puteți dezabona oricând, folosind butonul “Dezabonare” sau „Unsubscribe”, dacă veți dori să nu mai primiți newslettere sau materiale informative din partea S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L.

S.C. A micus Quo Vadis S.R.L. va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale și nu le va partaja cu terți (cu excepția tur-operatorilor, unităților de cazare, transportatorilor, altor persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătorii de afaceri rezervate sau achiziționate de dumneavoastră, respectiv partenerilor S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L. de afaceri, în cazul în care fără partajarea datelor, dumneavoastră nu ați putea beneficia de toate aceste servicii menționate mai sus) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor înseamnă orice persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenție sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele dvs. cu caracter personal, precum cele precizate mai jos, dar fără a se limita la: tur-operatori, unități de cazare, transportatori, alte persoane fizice și/sau juridice implicate în prestarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, a altor servicii turistice, desfășurarea evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri, autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (în limitele prevederilor legale și/sau ca urmare a unor cereri întemeiate și expres formulate), etc.

Confidențialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de către S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L. și nu vor fi furnizate către alți terți în afara celor menționați în prezentul document.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menționat, S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe toată perioada de desfășurare a activităților S.C. Amicus Quo Vadis S.RL., pana în momentul în care dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit al dvs., va exercita dreptul de opoziție/ de ștergere (cu excepția situației în care S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L. prelucrează datele în baza unei obligații legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră sau reprezentantul legal/împuternicit nu va exercita dreptul de opoziție/de ștergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L. pe durata de timp prevăzută în procedurile interne S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L. și/sau vor fi distruse.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

În relația cu S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L, dumneavoastră beneficiați conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Iată pe scurt care sunt drepturile pe care le aveți:    

Dreptul de a fi informat înseamnă că aveți dreptul de a fi informat cu privire la modul în care datele dvs. sunt prelucrate și motivul prelucrării.  

Dreptul de acces înseamnă ca aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.

Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Dreptul la opoziție vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune prelucrării în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, utilizând, dacă este cazul, funcția de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.

Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătura cu oferirea de servicii ale societății informaționale.

Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L. nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.

Drepturi legate de procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsura semnificativă. Prevederile menționate nu se aplică în cazul în care decizia:

    1. este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între persoana vizata și un operator de date;

    2. este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, masuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau

    3. are la baza consimțământul explicit al persoanei vizate.

În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitați drepturile menționate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L. poate:

  • fie să perceapă o taxă rezonabilă, ținând cont de costurile administrative pentru furnizarea informațiilor sau a comunicării, sau pentru luarea masurilor solicitate;

  • fie să refuze să dea curs cererii.

De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere și de a introduce o cale de atac judiciară.

Cum va puteți exercita drepturile dumneavoastră?

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră vă puteți adresa Specialistului in protectia datelor cu caracter personal din cadrul S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L. cu o cerere scrisa, datată și semnată, la adresa de e-mail: protectiedate@amicusquovadis.ro sau la următoarea adresă de corespondență: S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L., ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Dolj , Craiova , str Theodor Aman bl 97apartamente , sc C , AP 9, cod poștal 200389

Prin completarea și semnarea prezentului document, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat/ă corect, complet, precis, ați luat la cunoștința, înțelegeți pe deplin și sunteți de acord cu:

– faptul că prelucrarea de date cu caracter personal, astfel cum este specificată în legislația în vigoare și în prezentul document va fi efectuată în scopul rezervării, intermedierii, ofertării și/sau comercializării serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, desfășurării evenimentelor culturale/sportive sau de altă natură, serviciilor de agrement sau călătoriilor de afaceri; reclama, marketing (marketing direct), publicitate, promovare/evaluare servicii, promovare evenimente și manifestări culturale/sportive sau de altă natură, desfășurare campanii promoționale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare, transmitere newsletter (buletine informative), efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L., inclusiv cele dezvoltate împreuna cu un partener S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L., prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice, în baza consimțământului manifestat de dumneavoastră, în mod expres, neechivoc, liber și informat;

– faptul că S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L. nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar scopului menționat în prezentul document, cu respectarea masurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Prin completarea și semnarea prezentului document, dumneavoastră confirmați că ați citit, ați fost informat/ă corect, complet, precis, ați luat la cunoștința și înțelegeți pe deplin drepturile de care beneficiați, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere a datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri.

Data completării:

Semnătura:

INFORMARE/DECLARATIE CONSIMTAMANT MARKETING DIRECT IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Totodată, îmi exprim, pe baza opțiunii de mai jos, consimțimântul în mod expres, neechivoc, liber și informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în scop de:

– reclama, marketing (marketing direct), publicitate:

DA NU

– promovare/evaluare servicii, promovare evenimente și manifestări culturale/sportive sau de altă natură, desfășurare campanii promoționale, concursuri, loterii publicitare, fidelizare:

DA NU

– transmitere newsletter (buletine informative):

DA NU

– efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L, inclusiv cele dezvoltate împreuna cu un partener S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L., prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice:

DA NU

Data completării:

Semnătura:

CONSIMŢĂMÂNTUL PARENTAL IN CONTEXTUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a, (nume părinte/tutore/reprezentant legal), confirm faptul că (nume minor) este sub vârsta de 18 ani și, prin prezenta, consimt în numele său ca S.C. Amicus Quo Vadis S.R.L. să poată prelucra datele cu caracter personal legate de (nume și vârstă minor) în scopul (indicați motivul legitim de prelucrare a datelor cu caracter personal).

Ex.: în scopul rezervării, intermedierii, ofertării și/sau comercializarea serviciilor și/sau pachetelor de servicii de călătorie, altor servicii turistice, evenimente culturale/sportive sau de altă natură, servicii de agrement al căror beneficiar direct sau indirect va fi (nume minor);

Prin semnarea prezentului document, confirm că am citit, am fost informat/ă corect, complet, precis, am luat la cunoștință și înțeleg pe deplin drepturile de care beneficiez privind protecția atât a datelor personale proprii, cât și protecția datelor personale ale (nume minor), respectiv că sunt conștient de faptul că pot să retrag consimțământul privind prelucrarea datelor minorului în orice moment, utilizând “DECLARAȚIA DE RETRAGERE A CONSIMŢĂMÂNTULUI PARENTAL”.

Data completării:

Semnătura părinte/tutore/reprezentant legal: